Eurovaalit 2014

Euroopan taloustilanne oikaistava

Vaikeuksia ei voiteta yhteistä venettä keikut­tamalla. Talouskriisin raunioittama Eurooppa tarvitsee jälleenrakentamisen. Finanssimarkki­noille on luotava jämäkät pelisäännöt.

Eurooppa edelläkävijäksi ilmastoasioissaHarri_EU_2014_Axe1

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on oltava na­pakka ote. Pohjoismainen ilmastopolitiikka on hyvä malli luotaessa Euroopasta suunnannäyttäjä muulle maailmalle.

Uusiutuva energia luo työtä ja vähentää päästöjä

Energiapuun korjuu hoitaa talousmetsiä, työllistää paikallisesti sekä vähentää kasvihuone- ­ja vesistöpäästöjä. Tuuli ja aurinkovoiman hyödyntämistä on tehostettava.

Korkea osaamisen taso ylläpitää kilpailukykyä

Panostaminen lapsiperheisiin ja nuorten koulutukseen takaa   Eu­roopalle paremman tulevaisuuden.

Koulutuksen maksuttomuus on säilytettävä Suomessa. Huolestuttava syrjäytymiskehitys on katkaistavissa vain kattavalla yhteistyöllä.

Oikeus riittävään seksuaalikasvatukseen

Kaikilla eurooppalaisilla nuorilla on oltava oikeussaada riittä­västi tietoa seksuaalisuudesta, ehkäisystä ja raskauden keskey­tyksestä.